De website met alle informatie over het verenigingsleven in en rondom Oldelamer

Maand archief augustus 2018

JAARVERSLAG 2017

Ook 2017 is, evenals 2016, een ‘rustig’ jaar geweest voor Plaatselijk Belang (PB). Maar ook in het afgelopen jaar is het nodige gedaan. We noemen hierna, in willekeurige volgorde, de belangrijkste punten.
1. In de bebouwde kom, met name bij het dorpshuis, zijn nieuwe led lichtarmaturen gekomen. Ook is ervoor gezorgd dat een nieuw led armatuur ter hoogte van Hoofdweg 60 niet meer ’s nachts blijft branden, zoals het geval was na vervanging van de oude (die nooit ’s nachts brandde).
2. We hebben het groot onderhoud aan de kerk gesponsord door een prijs in de vorm van een hotelarrangement (€ 200,-) ter beschikking te stellen voor de bingo.
3. We hebben bij de gemeente regelmatig aangegeven dat op diverse wegen in het dorp het hoogteverschil tussen de weg en de berm te hoog was (en soms nog is). Op diverse plekken heeft de gemeente dit aangepakt (o.a. Hogeweg).
4. De molgoot bij Hoofdweg 76 a en 76b is opnieuw gestraat en het probleem met de afvoergoot is opgelost.
5. De gemeente heeft voor dit en volgende twee jaar extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van de bermen (graskeien). PB heeft aangegeven dat voor Oldelamer de Hoofdweg (en in tweede instantie de Kerkeweg en als derde De Weeren) prioriteit heeft. Wij weten nog niet of en wanneer de gemeente met de Hoofdweg aan de slag gaat.
6. Met Ruimzicht is afgesproken dat één van de bewoners in de periode van april t/m september en afhankelijk van het weer (veel of weinig groei), zorgt voor het regelmatig snoeien van het gras en riet rondom het monument De Bok (Brandemeer). In de zomer is het monument vernield; gelukkig heeft Sigrid Hamelink dit weer kunnen repareren. Eveneens was het paneel van het informatiebord losgelaten; dit heeft PB weer gemaakt.
7. Er is weer een herhalingscursus voor de AED gegeven.
8. We zijn actief betrokken geweest bij de voorbereiding van de PS-Kuiertocht. Op de dag zelf hebben we, samen met diverse vrijwilligers, gezorgd voor een goede en gezellige ontvangst van de deelnemers aan de tocht.
9. Wij èn ons buurdorp Nijelamer zijn ook actief betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van het project erfgoed, cultuur, natuur en taal (Stellingwarver dag) dat de school, samen met de Schrieversronte, op 1 juli organiseerde. ’s Avonds heeft het dorpshuis ervoor gezorgd dat er een zeer geslaagde culturele avond plaats kon vinden.
10. We hebben opnieuw een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, samen met het dorpshuis. De opkomst was goed en met elkaar is er gezorgd voor een gezellige bijeenkomst. Voor de kinderen waren er in de bovenzaal spelletjes, zodat zij zich (ook) konden vermaken.
11. De bestuursleden van PB hebben het bestuur van SSS laten weten bereid te zijn om met ingang van 2018 als het nieuwe bestuur van SSS te willen optreden. In ieder geval voor de periode van een jaar. Daarna zal bekeken worden of dit zal worden voortgezet.
12. Als bestuur van PB hebben wij actief deelgenomen aan de verschillende (thema-)bijeenkomsten die de gemeente organiseerde in het kader van de te ontwikkelen zgn. Omgevingsvisie. Begin 2018 heeft de gemeenteraad deze visie vastgesteld. De visie wordt nu voorgelegd aan de inwoners van onze gemeente voor commentaar.
13. Het bestuur heeft de aanschaf van het biljart mede mogelijk gemaakt door een bedrag te schenken van € 500,00 en door het opstellen van de subsidieaanvraag bij het Dorpenfonds.
14. In 2017 hebben een aantal boeren laten weten dat zij m.i.v. 1 april 2018 de aan PB afgegeven machtiging om het jachtrecht te verhuren aan de jagers, niet meer zullen verlengen.
15. Ook in 2017 is opnieuw het Paasvuur georganiseerd, met de medewerking van Johan Pelleboer. Voor dit laatste bedanken wij Johan zeer. Het Paasvuur zelf was druk bezocht en is uitstekend verlopen.
16. De AED heeft een onderhoudsbeurt gehad (vervanging accu).
17. We hebben de inwoners regelmatig geïnformeerd over de dreiging van de laagvliegroutes boven van/naar vliegveld Lelystad. PB heeft een bijeenkomst bijgewoond en is naar de raadsvergadering geweest waarin dit onderwerp aan de orde kwam.
18. De bermen zijn in 2017 weer twee keer voortreffelijk gemaaid door Richard de Groot. Bij de evaluatiebijeenkomst in mei was een bestuurslid van PB aanwezig.
19. De gemeente heeft medio 2017 geïnventariseerd of er bij de dorpen behoefte bestaat aan meer ruimte voor woningbouw (starterswoningen bijvoorbeeld). PB heeft de gemeente laten weten dat wij het idee hebben dat jongeren wel in het dorp willen blijven wonen of terug willen keren, maar dat voor hen onvoldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Omdat we dit niet onderbouwd met cijfers konden aantonen, zullen er de komende tijd geen extra locaties voor woningbouw beschikbaar komen (naast de aanwezige bestaande locaties).
20. Er zijn weer zes huisnummerpaaltjes besteld en geleverd.
21. Alle inwoners zijn door PB geïnformeerd over de WhatsApp buurtpreventie groep die in het leven is geroepen.
22. Een bestuurslid van PB en een vrijwilliger hebben geholpen bij de opbouw van de ruimte (’t Polderhuus) voor het Sinterklaasfeest.
23. Enkele inwoners zijn verhuisd uit Oldelamer en hebben hun lidmaatschap van PB opgezegd. We hebben ook weer enkele nieuwe inwoners/leden mogen begroeten.
24. Op verzoek van PB is het sportveld in het voorjaar alvast een keer gemaaid.
25. Een bestuurslid is aanwezig geweest bij vergaderingen van de gebruikersgroep Staatsbosbeheer.
26. We hebben overleg gehad met de IJsclub en de initiatiefgroep over de voortgang van Tour de Lamer. Uiteindelijk heeft de initiatiefgroep besloten om de Tour de Lamer voortaan onder de vlag van een wielervereniging te organiseren. De eerste keer was vorig jaar. De Tour is uitstekend verlopen.
27. PB heeft de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bijgewoond, evenals de afscheidsreceptie van de burgemeester en de buitengewone raadsvergadering, waarin de nieuwe burgemeester beëdigd is. Ook heeft zij wetenswaardigheden over ons dorp aangeleverd voor de bustour, die de burgemeester in onze gemeente heeft gemaakt als kennismaking.
28. De gemeente heeft bomen gekapt aan verschillende wegen in ons dorp en het verkeersbord ‘’scherpe bocht’’ aan de Hogeweg op advies van PB vervangen door een duidelijk zichtbaar exemplaar.
29. Er is een opmerking richting de gemeente gemaakt over het weghalen van het slootgoed, waardoor er happen uit de bermen zijn genomen.
30. Een bestuurslid is aanwezig geweest bij de uitreiking van de omgevingsvisie Nijeholtpade.
31. De slimme snufjesmarkt van ToekomstWonen.nu is bezocht.
32. De thema-avond ‘’Thuis in eigen dorp – Het Succes’’, georganiseerd door de VKD, vond plaats in ons dorpshuis en is door enkele bewoners en bestuursleden bezocht.
33. De algemene raadscommissie m.b.t. de Woonvisie is bijgewoond.
34. Aan het einde van het jaar hebben vrijwilligers een kerstbrood ontvangen. (was het kerstbrood?)
35. Ter voorbereiding van het thema van de jaarvergadering 2018 is er gesproken met Michel Hania van Buurkracht. Deze organisatie helpt dorpen met het bij elkaar brengen van mensen om samen energie te besparen.
36. M.b.t. breedbandinternet kunnen we melden dat dit jaar (2018) eindelijk begonnen zal worden met de aanleg ervan. Kabelnoord zal van tevoren schriftelijk alle zgn. witte aansluitingen (daar waar nu geen of heel slecht internet is) benaderen, met de vraag of zij aangesloten willen worden op breedband. Pas als u dit wil en ervoor tekent, zult u klant worden van Kabelnoord. Voor de aansluiting zal € 15,- per maand worden gerekend, bovenop het bedrag dat u betaalt voor het abonnement bij een provider.
37. Tot slot kunnen wij melden dat de nieuwsvoorziening aan inwoners/verenigingen grotendeels via de mail plaatsvindt. Degenen die geen mailadres hebben, ontvangen de stukken in de brievenbus.

In de pauze van de jaarvergadering kunt u de lijst met ‘’ingekomen stukken’’ inzien die PB het afgelopen jaar heeft ontvangen.

Belangrijk onderwerp is en blijft de verkeersveiligheid. Daarom wordt binnen de bebouwde kom ‘’schoolzone’’ op het wegdek aangebracht. De werkgroep (dit jaar uitgebreid met één persoon), die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid, zal op de jaarvergadering kort verslag doen van hun werkzaamheden in 2017.

13 maart 2018
Bestuur Plaatselijk Belang Oldelamer

JAARVERSLAG 2016

Het afgelopen jaar is een ‘rustig’ jaar geweest voor Plaatselijk Belang (PB), na het drukke jaar 2015. Het dorpsplein is helemaal af. In het voorjaar is de officiële opening verricht door wethouder Jack Jongebloed. Daarna zijn er nog kleine (herstel)werkzaamheden geweest, maar we hebben nu een plein waar iedereen trots op kan zijn.

Een ‘rustig’ jaar wil niet zeggen dat PB stil heeft gezeten. Er is veel en regelmatig contact geweest met de gemeente, i.h.b. met Klaas Hallema, de dorpencoördinator, over diverse onderwerpen.
In de pauze van de jaarvergadering kunt u de lijst inzien van alle contacten die PB het afgelopen jaar heeft gehad.

Belangrijk onderwerp is en blijft de verkeersveiligheid. We hebben verzocht om daar waar nodig de bermen te verhogen (bijvoorbeeld na asfaltering Kerkeweg en langs de Hoofdweg).
De verkeerswerkgroep heeft in maart 2016 een nieuwe snelheidsmeting laten verrichten. De gemiddelde snelheid in het dorp (gemeten bij het dorpshuis) ligt helaas nog steeds te hoog (49 km per uur). De gemeten topsnelheid lag iets boven de 90 km. Het is duidelijk dat wij allemaal nog het nodige kunnen en moeten verbeteren aan ons rijgedrag. Helaas kon om organisatorische reden de geplande remproef, ten tijde van het dorpsfeest, niet doorgaan.

Een laatste punt dat we bij de verkeersveiligheid willen noemen, is het onderwerp graskeien. De gemeente heeft besloten om voor de bermverharding (graskeien) in de dorpen de komende drie jaar extra middelen beschikbaar te stellen. De afdeling Ruimte inventariseert de plekken waar de nood het hoogst is, maar kijkt ook naar het type weg, de weggebruikers etc. PB heeft de gemeente laten weten dat wij graag in aanmerking willen komen voor deze bermverharding.

Op verzoek van PB is de afwatering aan de Hoofdweg 76 a en b door de gemeente aangepakt.

Jachtrecht
Een aantal boeren hebben PB en de jachtcombinatie laten weten dat zij geen gebruik meer willen maken van de meerderheid van de jagers in de jachtcombinatie. Ook wilden zij de lopende overeenkomst tussen hen en PB met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit bleek later juridisch niet mogelijk te zijn. Zij zorgen inmiddels zelf al weer geruime tijd voor het laten verjagen van de ganzen. De jachtcombinatie heeft het jachtrecht behouden.
De huidige overeenkomst tussen jagers en PB eindigt op 31 maart 2018. Naar het zich nu laat aanzien zal PB door verschillende boeren niet meer gemachtigd worden om te beschikken over het genot van de jacht op de door de boer aangegeven gronden. De mogelijkheid om vervolgens de jagers het jachtrecht te kunnen verhuren, zal waarschijnlijk dan niet meer kunnen.
Het bestuur van PB betreurt dit, maar heeft te maken met de realiteit. Wij zijn ons aan het beraden hoe we het wegvallen van de inkomsten van de jagers (jaarlijks € 1.000), kunnen compenseren.

AED
Ook dit jaar is de herhalingscursus AED gegeven aan een groepje inwoners. Het bestuur van PB vergoedt de kosten van de cursusleider uit eigen middelen. Wij maken ons wel zorgen over het aantal personen dat de herhalingscursus volgt. Dit aantal neemt geleidelijk af. Binnen niet al te lange tijd is de verwachting dat het aantal personen dat de herhalingscursus volgt zo klein is dat het niet meer rendabel is om die nog te laten geven. Dit zou betekenen dat de resterende deelnemers naar een ander dorp moeten om deel te kunnen nemen aan de herhalingscursus.

Sinterklaasfeest
Enkele bestuursleden van PB hebben geholpen bij de opbouw van de ruimte (’t Polderhuus) voor het Sinterklaasfeest. Wij zijn voornemens dit jaar hiervoor vrijwilligers vanuit het dorp te vragen.

De nieuwjaarsbijeenkomst is net als vorig jaar weer gehouden voor jong en oud. Iedereen kon in het dorpshuis, onder het genot van een kom snert en glühwein of chocolademelk, elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. Er was een goede opkomst. Voor de kinderen waren er in de bovenzaal spelletjes, zodat zij zich (ook) konden vermaken.

Breedbandinternet

Alweer geruime tijd geleden hebben wij de inwoners van Oldelamer gewezen op de inventarisatie door OpGlas naar de behoefte aan breedbandinternet. Daarna heeft het lang geduurd voordat we weer iets hoorden. Reden hiervan waren juridische problemen (staatssteun door de provincie).

Naar verwachting zal de provincie in mei van dit jaar een aanbesteding starten. Marktpartijen (o.a. Kabelnoord en De Fryske Mienskip op glas, voorheen De Friese Meren op glas (DFMopglas.nl)) zijn zich hierop aan het voorbereiden. Waarschijnlijk zullen deze organisaties, ter voorbereiding op de aanbesteding, informatieavond(en) organiseren in de gemeente Weststellingwerf.
Op dit moment kunnen wij u nog niets vertellen over de kosten voor u als mogelijke klant. Zodra wij meer weten zullen wij u dat laten weten.

De Oranje Fonds Collecte vindt plaats van 6 – 10 juni 2017. De helft van de collecteopbrengst is voor de eigen organisatie, de andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in de provincie Friesland. Het bestuur van PB wil van u graag horen of u bereid zou zijn om samen met ons te collecteren.

Tot slot zijn er (thema)bijeenkomsten/vergaderingen van de VERENIGING KLEINE DORPEN en vergaderingen van de gebruikersgroep Staatsbosbeheer bijgewoond en de nodige recepties bezocht.

12 maart 2017
Bestuur Plaatselijk Belang Oldelamer

Plaatselijk Belang Oldelamer

Bij deze nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Oldelamer u uit voor het bijwonen van haar jaarvergadering op donderdag 22 maart 2018 om 20.15 uur in dorpshuis ´t Griffioentje te Oldelamer.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 20 maart 2017 (bijgaand)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2017 (bijgaand)
5. Financieel verslag 2017 (bijgaand)
6. Verslag kascommissie over het jaar 2017 en benoeming kascommissie 2019
7. Verslag verkeerswerkgroep
8. Rondvraag
9. Mededelingen Stichting Dorpshuis Oldelamer
10. Bekendmaking uitloting aandelen dorpshuis

Pauze

11. Michel Hania van Buurkracht vertelt het e.e.a. over energiebesparing
12. Sluiting

Bestuur Plaatselijk Belang Oldelamer:
René de Klein, voorzitter
Lydia Mast, penningmeester
Alien van der Tol-Oosting, secretaresse
Eize Jan Hofstee, bestuurslid
Henk van Hilten, bestuurslid

Plaatselijk Belang Oldelamer

Bij deze nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Oldelamer u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 20 maart 2017 om 20.15 uur in dorpshuis ´t Griffioentje te Oldelamer.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 17 maart 2016 (bijgaand)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie over het jaar 2016 en benoeming kascommissie 2018
6. Bestuursverkiezing
Kandidaat: Henk van Hilten
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
7. Rondvraag

Pauze

8. Mededelingen Stichting Dorpshuis Oldelamer
9. Bekendmaking uitloting aandelen dorpshuis
10. Trijntje Köhler van ”ToekomstWonen.nu”, Mieke Koot van ”Mijn Huis op Maat” en Nynke Benedictus van ”Blij(f) wonen” vertellen over Langer thuis in eigen dorp!
Zie op de achterkant van deze uitnodiging voor meer informatie.
11. Sluiting

Bestuur Plaatselijk Belang Oldelamer:
René de Klein, voorzitter
Lydia Mast, penningmeester
Alien van der Tol-Oosting, secretaresse
Eize Jan Hofstee, bestuurslid

Langer thuis in eigen dorp!

Door allerlei ontwikkelingen zullen ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen. Ook in Oldelamer. Wat betekent dat voor ons dorp? Zijn er voldoende mogelijkheden voor onderlinge steun, ontmoeting en ontspanning?

En hoe zorg je dat je huis comfortabel en veilig genoeg is om er tot op hoge leeftijd prettig te kunnen wonen. Welke mogelijkheden zijn er en hoe ga je dat aanpakken? Het zijn allemaal vragen die op ons afkomen. In onze jaarvergadering willen we daarover met u praten.

We hebben daarvoor uitgenodigd:
– Trijntje Köhler van ”ToekomstWonen.nu”: een initiatiefgroep in Weststellingwerf die stimuleert dat (toekomstige) senioren vroegtijdig maatregelen nemen om in eigen huis en dorp te kunnen blijven wonen.
– Mieke Koot van ”Mijn Huis op Maat”: zij laat zien welke slimme en praktische oplossingen er zijn om uw woning comfortabeler en veiliger te maken en vertelt over de Huistest, waarmee u zelf uw huis kunt testen.
– Nynke Benedictus van ”Blij(f) wonen”: als u ondersteuning nodig heeft om voor u zelf een plan te maken (bijv. blijven wonen of verhuizen) dan kunt u (gratis) met Nynke daarover in gesprek. Zij bekijkt samen met u wat nodig is om voorbereid te zijn op de toekomst.

De centrale vraag is: wat kun je als bewoner of als dorp (bewoners samen) doen om langer thuis te blijven wonen en wanneer begin je daarmee?