De website met alle informatie over het verenigingsleven in en rondom Oldelamer

Plaatselijk Belang Oldelamer

Bij deze nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Oldelamer u uit voor het bijwonen van haar jaarvergadering op donderdag 22 maart 2018 om 20.15 uur in dorpshuis ´t Griffioentje te Oldelamer.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 20 maart 2017 (bijgaand)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2017 (bijgaand)
5. Financieel verslag 2017 (bijgaand)
6. Verslag kascommissie over het jaar 2017 en benoeming kascommissie 2019
7. Verslag verkeerswerkgroep
8. Rondvraag
9. Mededelingen Stichting Dorpshuis Oldelamer
10. Bekendmaking uitloting aandelen dorpshuis

Pauze

11. Michel Hania van Buurkracht vertelt het e.e.a. over energiebesparing
12. Sluiting

Bestuur Plaatselijk Belang Oldelamer:
René de Klein, voorzitter
Lydia Mast, penningmeester
Alien van der Tol-Oosting, secretaresse
Eize Jan Hofstee, bestuurslid
Henk van Hilten, bestuurslid