De website met alle informatie over het verenigingsleven in en rondom Oldelamer

JAARVERSLAG 2017

Ook 2017 is, evenals 2016, een ‘rustig’ jaar geweest voor Plaatselijk Belang (PB). Maar ook in het afgelopen jaar is het nodige gedaan. We noemen hierna, in willekeurige volgorde, de belangrijkste punten.
1. In de bebouwde kom, met name bij het dorpshuis, zijn nieuwe led lichtarmaturen gekomen. Ook is ervoor gezorgd dat een nieuw led armatuur ter hoogte van Hoofdweg 60 niet meer ’s nachts blijft branden, zoals het geval was na vervanging van de oude (die nooit ’s nachts brandde).
2. We hebben het groot onderhoud aan de kerk gesponsord door een prijs in de vorm van een hotelarrangement (€ 200,-) ter beschikking te stellen voor de bingo.
3. We hebben bij de gemeente regelmatig aangegeven dat op diverse wegen in het dorp het hoogteverschil tussen de weg en de berm te hoog was (en soms nog is). Op diverse plekken heeft de gemeente dit aangepakt (o.a. Hogeweg).
4. De molgoot bij Hoofdweg 76 a en 76b is opnieuw gestraat en het probleem met de afvoergoot is opgelost.
5. De gemeente heeft voor dit en volgende twee jaar extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van de bermen (graskeien). PB heeft aangegeven dat voor Oldelamer de Hoofdweg (en in tweede instantie de Kerkeweg en als derde De Weeren) prioriteit heeft. Wij weten nog niet of en wanneer de gemeente met de Hoofdweg aan de slag gaat.
6. Met Ruimzicht is afgesproken dat één van de bewoners in de periode van april t/m september en afhankelijk van het weer (veel of weinig groei), zorgt voor het regelmatig snoeien van het gras en riet rondom het monument De Bok (Brandemeer). In de zomer is het monument vernield; gelukkig heeft Sigrid Hamelink dit weer kunnen repareren. Eveneens was het paneel van het informatiebord losgelaten; dit heeft PB weer gemaakt.
7. Er is weer een herhalingscursus voor de AED gegeven.
8. We zijn actief betrokken geweest bij de voorbereiding van de PS-Kuiertocht. Op de dag zelf hebben we, samen met diverse vrijwilligers, gezorgd voor een goede en gezellige ontvangst van de deelnemers aan de tocht.
9. Wij èn ons buurdorp Nijelamer zijn ook actief betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van het project erfgoed, cultuur, natuur en taal (Stellingwarver dag) dat de school, samen met de Schrieversronte, op 1 juli organiseerde. ’s Avonds heeft het dorpshuis ervoor gezorgd dat er een zeer geslaagde culturele avond plaats kon vinden.
10. We hebben opnieuw een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, samen met het dorpshuis. De opkomst was goed en met elkaar is er gezorgd voor een gezellige bijeenkomst. Voor de kinderen waren er in de bovenzaal spelletjes, zodat zij zich (ook) konden vermaken.
11. De bestuursleden van PB hebben het bestuur van SSS laten weten bereid te zijn om met ingang van 2018 als het nieuwe bestuur van SSS te willen optreden. In ieder geval voor de periode van een jaar. Daarna zal bekeken worden of dit zal worden voortgezet.
12. Als bestuur van PB hebben wij actief deelgenomen aan de verschillende (thema-)bijeenkomsten die de gemeente organiseerde in het kader van de te ontwikkelen zgn. Omgevingsvisie. Begin 2018 heeft de gemeenteraad deze visie vastgesteld. De visie wordt nu voorgelegd aan de inwoners van onze gemeente voor commentaar.
13. Het bestuur heeft de aanschaf van het biljart mede mogelijk gemaakt door een bedrag te schenken van € 500,00 en door het opstellen van de subsidieaanvraag bij het Dorpenfonds.
14. In 2017 hebben een aantal boeren laten weten dat zij m.i.v. 1 april 2018 de aan PB afgegeven machtiging om het jachtrecht te verhuren aan de jagers, niet meer zullen verlengen.
15. Ook in 2017 is opnieuw het Paasvuur georganiseerd, met de medewerking van Johan Pelleboer. Voor dit laatste bedanken wij Johan zeer. Het Paasvuur zelf was druk bezocht en is uitstekend verlopen.
16. De AED heeft een onderhoudsbeurt gehad (vervanging accu).
17. We hebben de inwoners regelmatig geïnformeerd over de dreiging van de laagvliegroutes boven van/naar vliegveld Lelystad. PB heeft een bijeenkomst bijgewoond en is naar de raadsvergadering geweest waarin dit onderwerp aan de orde kwam.
18. De bermen zijn in 2017 weer twee keer voortreffelijk gemaaid door Richard de Groot. Bij de evaluatiebijeenkomst in mei was een bestuurslid van PB aanwezig.
19. De gemeente heeft medio 2017 geïnventariseerd of er bij de dorpen behoefte bestaat aan meer ruimte voor woningbouw (starterswoningen bijvoorbeeld). PB heeft de gemeente laten weten dat wij het idee hebben dat jongeren wel in het dorp willen blijven wonen of terug willen keren, maar dat voor hen onvoldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Omdat we dit niet onderbouwd met cijfers konden aantonen, zullen er de komende tijd geen extra locaties voor woningbouw beschikbaar komen (naast de aanwezige bestaande locaties).
20. Er zijn weer zes huisnummerpaaltjes besteld en geleverd.
21. Alle inwoners zijn door PB geïnformeerd over de WhatsApp buurtpreventie groep die in het leven is geroepen.
22. Een bestuurslid van PB en een vrijwilliger hebben geholpen bij de opbouw van de ruimte (’t Polderhuus) voor het Sinterklaasfeest.
23. Enkele inwoners zijn verhuisd uit Oldelamer en hebben hun lidmaatschap van PB opgezegd. We hebben ook weer enkele nieuwe inwoners/leden mogen begroeten.
24. Op verzoek van PB is het sportveld in het voorjaar alvast een keer gemaaid.
25. Een bestuurslid is aanwezig geweest bij vergaderingen van de gebruikersgroep Staatsbosbeheer.
26. We hebben overleg gehad met de IJsclub en de initiatiefgroep over de voortgang van Tour de Lamer. Uiteindelijk heeft de initiatiefgroep besloten om de Tour de Lamer voortaan onder de vlag van een wielervereniging te organiseren. De eerste keer was vorig jaar. De Tour is uitstekend verlopen.
27. PB heeft de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bijgewoond, evenals de afscheidsreceptie van de burgemeester en de buitengewone raadsvergadering, waarin de nieuwe burgemeester beëdigd is. Ook heeft zij wetenswaardigheden over ons dorp aangeleverd voor de bustour, die de burgemeester in onze gemeente heeft gemaakt als kennismaking.
28. De gemeente heeft bomen gekapt aan verschillende wegen in ons dorp en het verkeersbord ‘’scherpe bocht’’ aan de Hogeweg op advies van PB vervangen door een duidelijk zichtbaar exemplaar.
29. Er is een opmerking richting de gemeente gemaakt over het weghalen van het slootgoed, waardoor er happen uit de bermen zijn genomen.
30. Een bestuurslid is aanwezig geweest bij de uitreiking van de omgevingsvisie Nijeholtpade.
31. De slimme snufjesmarkt van ToekomstWonen.nu is bezocht.
32. De thema-avond ‘’Thuis in eigen dorp – Het Succes’’, georganiseerd door de VKD, vond plaats in ons dorpshuis en is door enkele bewoners en bestuursleden bezocht.
33. De algemene raadscommissie m.b.t. de Woonvisie is bijgewoond.
34. Aan het einde van het jaar hebben vrijwilligers een kerstbrood ontvangen. (was het kerstbrood?)
35. Ter voorbereiding van het thema van de jaarvergadering 2018 is er gesproken met Michel Hania van Buurkracht. Deze organisatie helpt dorpen met het bij elkaar brengen van mensen om samen energie te besparen.
36. M.b.t. breedbandinternet kunnen we melden dat dit jaar (2018) eindelijk begonnen zal worden met de aanleg ervan. Kabelnoord zal van tevoren schriftelijk alle zgn. witte aansluitingen (daar waar nu geen of heel slecht internet is) benaderen, met de vraag of zij aangesloten willen worden op breedband. Pas als u dit wil en ervoor tekent, zult u klant worden van Kabelnoord. Voor de aansluiting zal € 15,- per maand worden gerekend, bovenop het bedrag dat u betaalt voor het abonnement bij een provider.
37. Tot slot kunnen wij melden dat de nieuwsvoorziening aan inwoners/verenigingen grotendeels via de mail plaatsvindt. Degenen die geen mailadres hebben, ontvangen de stukken in de brievenbus.

In de pauze van de jaarvergadering kunt u de lijst met ‘’ingekomen stukken’’ inzien die PB het afgelopen jaar heeft ontvangen.

Belangrijk onderwerp is en blijft de verkeersveiligheid. Daarom wordt binnen de bebouwde kom ‘’schoolzone’’ op het wegdek aangebracht. De werkgroep (dit jaar uitgebreid met één persoon), die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid, zal op de jaarvergadering kort verslag doen van hun werkzaamheden in 2017.

13 maart 2018
Bestuur Plaatselijk Belang Oldelamer